പേറ്റന്റ് യോഗ്യത

പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

The patent certificate18
The patent certificate19
The patent certificate20

ഹൈ ടെക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

High-tech products4
High-tech products3
High-tech products2
High-tech products

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്

High-tech products5

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്റർ

etrc2

വ്യാപാരമുദ്രകളും കലാസൃഷ്ടികളും

Trademarks1
Trademarks2
Trademarks3
Trademarks4
Trademarks5
Trademarks6
artwork1
artwork2

ക്വാളിറ്റി എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

qeo
qeo2
qeo3
qeo4
qeo5
qeo6
qeo7
qeo8
qeo9
ISO9001
OHSAS18001
ISO14001

MDT ലൈസൻസ്

mt1
zhengs
mt3